Tin Tức Việt Nam Mới Nhất TỐI 18/11/2022

Uncategorized

Khởi tố, điều tra 15 cá n bộ cấp cao thuộc diệ n Bộ Chí nh trị, Ba n Bí thư quả n lý

(VTC News) – Từ thá ng 1/2022 đế n nay, cơ qua n chức nă ng đã khởi tố, điều tra 15 cá n bộ cấp cao thuộc diệ n Bộ Chí nh trị, Ba n Bí thư quả n lý.

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Thườ ng trực Ba n Chỉ đạo Tru ng ươ ng về phò ng, chố ng tham nhũ ng, tiêu cực đã tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổ ng Bí thư Nguyễ n Phú Trọ ng, Trưở ng Ba n Chỉ đạo để thảo luậ n, cho ý kiế n về 3 nội du ng qua n trọ ng.

Tại cuộc họp, Thườ ng trực Ba n Chỉ đạo đã thố ng nhất về kết quả cô ng tác phò ng, chố ng tham nhũ ng, tiêu cực, từ sau Phiê n họp thứ 21 (thá ng 1/2022) của Ba n Chỉ đạo đế n nay, mặc dù cò n nhiều khó khă n, như ng cô ng tác đấu tra nh phò ng, chố ng tham nhũ ng, tiêu cực tiếp tục được tập tru ng lã nh đạo, chỉ đạo đẩy mạ nh, có bước phát triể n mới.


Tổ ng Bí thư Nguyễ n Phú Trọ ng chủ trì họp Thườ ng trực Ba n Chỉ đạo Tru ng ươ ng về phò ng chố ng tham nhũ ng, tiêu cực. (Ả nh: Noichi nh.v n)

Các cơ qua n tố tụ ng cả nước đã khởi tố, điều tra 2.474 vụ/ 4.646 bị ca n, truy tố 2.157 vụ/ 4.564 bị ca n, xét xử sơ thẩm 2.198 vụ/ 4.620 bị cáo về tội tham nhũ ng, chức vụ, ki nh tế (tro ng đó về tham nhũ ng đã khởi tố mới 414 vụ/ 939 bị ca n).

Đối với các vụ á n thuộc diệ n Ba n Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 10 vụ á n/ 37 bị ca n; đã kết thúc điều tra 16 vụ á n/ 248 bị ca n, kết luậ n điều tra bổ su ng 8 vụ á n/ 148 bị ca n; ba n hà nh cáo trạ ng truy tố 13 vụ á n/ 122 bị ca n; xét xử sơ thẩm 10 vụ á n/ 101 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ á n/ 66 bị cáo.

Cơ qua n điều tra Bộ Cô ng a n, Việ n kiểm sát nhâ n dâ n tối cao đã chủ độ ng phát hiệ n, quyết liệt đấu tra nh, khởi tố mới, điều tra nhiều vụ á n tham nhũ ng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọ ng, phức tạp xảy ra tro ng nhữ ng lĩ nh vực chuyê n mô n sâu, hoạt độ ng khép kí n, xảy ra cả tro ng khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, như: Vụ á n xảy ra tại Cục Lã nh sự (Bộ Ngoại giao); vụ á n xảy ra tại Tập đoà n FLC; vụ á n xảy ra tại Tập đoà n Tâ n Hoà ng Mi nh; vụ á n xảy ra tại Cô ng ty Cổ phầ n Tiế n bộ quốc tế AIC; vụ á n xảy ra tại Tập đoà n Vạ n Thị nh Phát,….

Cơ qua n chức nă ng khởi tố nhiều bị ca n là cá n bộ cấp cao, cả đươ ng chức và nghỉ hưu, sỹ qua n cấp tướ ng tro ng lực lượ ng vũ tra ng. Cơ qua n chức nă ng đã khởi tố, điều tra 15 cá n bộ cấp cao thuộc diệ n Bộ Chí nh trị, Ba n Bí thư quả n lý, tro ng đó có 4 Ủy viê n, nguyê n Uỷ viê n Tru ng ươ ng Đả ng là Bộ trưở ng, nguyê n Bộ trưở ng, Bí thư, nguyê n Bí thư tỉ nh uỷ.

Tòa á n nhâ n dâ n tối cao chỉ đạo xét xử kịp thời một số vụ á n trọ ng điểm theo kế hoạch như: Vụ á n xảy ra tại Bệ nh việ n Bạch Mai và một số cơ qua n, đơ n vị; Vụ á n xảy ra tro ng việc thực hiệ n Dự á n si nh thái tâm li nh Cửu Lo ng Sơ n Tự và Dự á n biệt thự sô ng núi Vĩ nh Tru ng tại khu vực núi Chí n Khúc, thà nh phố Nha Tra ng, tỉ nh Khá nh Hòa; Vụ á n xảy ra tại TP.HCM, các tỉ nh, thà nh phố khác, Cục Quả n lý Dược –

Bộ Y tế và các cơ qua n, đơ n vị liê n qua n; Vụ á n “Lợi dụ ng chức vụ, quyề n hạ n tro ng khi thi hà nh cô ng vụ; Nhậ n hối lộ” xảy ra tại các đơ n vị thuộc Bộ Tư lệ nh Cả nh sát Biể n, Bộ đội Biê n phò ng; Vụ á n xảy ra tại Tổ ng cô ng ty sả n xuất, xuất nhập khẩu Bì nh Dươ ng; Vụ á n “Buô n lậu; sả n xuất, buô n bá n hà ng giả; đưa hối lộ; nhậ n hối lộ…” xảy ra tại Đồ ng Nai và một số địa phươ ng; Vụ á n xảy ra tại Cô ng ty TNHH MTV Đầu tư và xây dự ng Tâ n Thuậ n;…

Cô ng tác kiểm tra, giám sát, tha nh tra, kiểm toá n tiếp tục được đẩy mạ nh. Bộ Chí nh trị, Ba n Bí thư đã tổ chức 11 đoà n kiểm tra việc triể n khai thực hiệ n Nghị quyết Đại hội XIII của Đả ng và việc thực hiệ n Nghị quyết Tru ng ươ ng 4 khóa XII về xây dự ng, chỉ nh đố n Đả ng, Quy đị nh nhữ ng điều đả ng viê n khô ng được làm; Quy đị nh trách nhiệm nêu gươ ng.

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đế n nay, Bộ Chí nh trị, Ba n Bí thư, Ủy ba n Kiểm tra Tru ng ươ ng đã thi hà nh kỷ luật 67 cá n bộ diệ n Bộ Chí nh trị, Ba n Bí thư quả n lý, tro ng đó có 7 Ủy viê n Tru ng ươ ng Đả ng, 6 nguyê n Ủy viê n Tru ng ươ ng Đả ng.

Đặc biệt là lầ n đầu tiê n Ba n Chấp hà nh Tru ng ươ ng Đả ng, Bộ Chí nh Trị, Ba n Bí thư cho thôi tham gia Ba n Chấp hà nh Tru ng ươ ng Đả ng khóa XIII đối với 3 Ủy viê n Tru ng ươ ng Đả ng; các địa phươ ng đã miễ n nhiệm 1 Chủ tịch HĐND tỉ nh, 2 Chủ tịch UBND tỉ nh theo các quy đị nh về miễ n nhiệm, từ chức, bố trí cô ng tác đối với cá n bộ sau khi bị kỷ luật.

Cô ng tác thu hồi tài sả n bị chiếm đoạt, thất thoát tro ng các vụ á n thuộc diệ n Ba n Chỉ đạo Tru ng ươ ng về phò ng, chố ng tham nhũ ng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo tiếp tục có nhiều chuyể n biế n tích cực; các cơ qua n tố tụ ng đã tạm giữ, kê biê n tài sả n, pho ng tỏa tài khoả n, ngă n chặ n giao dịch tài sả n có giá trị trê n 160.000 tỉ đồ ng và nhiều tài sả n có giá trị khác; các cơ qua n thi hà nh á n dâ n sự đã thu hồi được gầ n 16.000 tỷ đồ ng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *