30-40 тгɪệᴜ?

Uncategorized

N̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ n̼ế̼u̼ m̼ấ̼t̼ t̼r̼i̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼ì̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ s̼ẽ̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ 3̼0̼ –̼ 4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ù̼y t̼h̼e̼o̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g.

M̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ gạ gẫ̼m̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼ đ̼ê̼m̼ v̼ớ̼i̼ n̼ữ̼ đ̼ại̼ gi̼a̼ gi̼á̼ 1̼5̼0̼0̼ U̼S̼D̼/̼l̼ầ̼n̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼2̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g/̼l̼ầ̼n̼)̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼ế̼u̼ a̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼i̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ế̼n̼ 3̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g?̼!̼
N̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ n̼ế̼u̼ m̼ấ̼t̼ t̼r̼i̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼ì̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ s̼ẽ̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ 3̼0̼ –̼ 4̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g t̼ù̼y t̼h̼e̼o̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g.

C̼h̼u̼yệ̼n̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ k̼i̼ế̼m̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ v̼i̼ệ̼c̼ s̼ă̼n̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ m̼ớ̼i̼. S̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ọ̼c̼ x̼o̼n̼g t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼ắ̼c̼ m̼ắ̼c̼ l̼à̼ l̼ấ̼y gì̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ c̼ò̼n̼ t̼r̼i̼n̼h̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g?̼C̼u̼ố̼i̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼,̼ ô̼n̼g t̼a̼ n̼ó̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ qu̼a̼n̼ h̼ệ̼ n̼à̼y a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ v̼à̼ k̼í̼n̼ đ̼á̼o̼.

S̼o̼n̼g s̼o̼n̼g đ̼ó̼,̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ m̼à̼ n̼ữ̼ đ̼ại̼ gi̼a̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼r̼ả̼ c̼h̼o̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ qu̼á̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y c̼ũ̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ặ̼t̼ n̼gh̼i̼ v̼ấ̼n̼ v̼ề̼ đ̼ộ̼ x̼á̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ c̼ủ̼a̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ gâ̼y x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g m̼ạn̼g n̼à̼y.T̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼ữ̼ đ̼ại̼ gi̼a̼ m̼u̼a̼ t̼r̼i̼n̼h̼ t̼r̼a̼i̼ t̼r̼ẻ̼ gi̼á̼ 3̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g?̼!̼

N̼ế̼u̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ d̼ễ̼ d̼à̼n̼g n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ ă̼n̼ c̼h̼ơ̼i̼ l̼ê̼u̼ l̼ỗ̼n̼g c̼h̼ắ̼c̼ c̼h̼ắ̼n̼ s̼ẽ̼ l̼ạc̼ l̼ố̼i̼ v̼à̼o̼ c̼o̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g l̼à̼m̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼.
T̼h̼e̼o̼ B̼á̼o̼ ph̼á̼p L̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ t̼r̼ả̼ c̼h̼o̼ t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼ 1̼ –̼ 3̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ “̼đ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼”̼.

M̼ộ̼t̼ t̼a̼y “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼ứ̼ 3̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g Đ̼ại̼ h̼ọ̼c̼ d̼â̼n̼ l̼ậ̼p t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ t̼i̼ế̼t̼ l̼ộ̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ “̼đ̼ổ̼i̼ gi̼ó̼”̼ s̼ẽ̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ k̼h̼i̼ t̼ì̼m̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ể̼ ph̼ục̼ v̼ụ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼. M̼u̼ố̼n̼ t̼ì̼m̼ “̼h̼à̼n̼g”̼,̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ s̼ẽ̼ ph̼ả̼i̼ n̼h̼ờ̼ c̼ậ̼y r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼ố̼i̼ qu̼e̼n̼ k̼h̼á̼c̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ ư̼n̼g ý c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ n̼h̼ư̼ c̼á̼n̼h̼ m̼à̼y r̼â̼u̼ l̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ầ̼n̼ r̼a̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ỉ̼,̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạn̼ l̼à̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ả̼i̼ qu̼yế̼t̼.

Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 1

N̼gư̼ợ̼c̼ l̼ại̼,̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ư̼ờ̼n̼g ph̼ả̼i̼ qu̼a̼ c̼á̼c̼ đ̼ầ̼u̼ m̼ố̼i̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g ph̼ục̼ v̼ụ. M̼à̼ qu̼a̼ “̼đ̼ầ̼u̼ m̼ố̼i̼”̼,̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼r̼á̼n̼h̼ k̼h̼ỏ̼i̼ s̼ự̼ e̼ n̼gại̼ b̼ở̼i̼ r̼ấ̼t̼ d̼ễ̼ b̼ị̼ l̼ộ̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼.

C̼ò̼n̼ b̼â̼y gi̼ờ̼,̼ t̼h̼ô̼n̼g qu̼a̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ d̼i̼ễ̼n̼ đ̼à̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p t̼h̼e̼o̼ k̼i̼ể̼u̼ n̼h̼ó̼m̼ k̼í̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ “̼k̼h̼á̼c̼h̼”̼ v̼à̼ “̼h̼à̼n̼g”̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ d̼ễ̼ d̼à̼n̼g c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼a̼u̼ h̼ơ̼n̼. D̼ầ̼n̼ d̼ầ̼n̼,̼ c̼á̼c̼ “̼c̼h̼ợ̼ t̼ì̼n̼h̼”̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ n̼gà̼y c̼à̼n̼g n̼ở̼ r̼ộ̼.

Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 2

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ l̼o̼ại̼ h̼ì̼n̼h̼ m̼ại̼ d̼â̼m̼ n̼à̼y k̼h̼á̼c̼ v̼ớ̼i̼ “̼l̼ầ̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼ c̼h̼ố̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼. C̼á̼c̼ gã̼ t̼r̼a̼i̼ í̼t̼ k̼h̼i̼ ph̼ả̼i̼ đ̼ă̼n̼g ả̼n̼h̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼ể̼ l̼ê̼n̼ m̼ạn̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ k̼h̼á̼c̼h̼. T̼h̼e̼o̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ c̼ủ̼a̼ ph̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼,̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼ v̼ụ c̼ủ̼a̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ l̼à̼ l̼ê̼n̼ m̼ạn̼g v̼à̼ đ̼i̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ h̼a̼m̼ “̼c̼ủ̼a̼ l̼ạ”̼. C̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ “̼đ̼ổ̼i̼ gi̼ó̼”̼ đ̼ã̼ t̼ự̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼ậ̼p h̼o̼ặ̼c̼ gi̼a̼ n̼h̼ậ̼p m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼h̼ó̼m̼ k̼í̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ đ̼ư̼a̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ “̼t̼ì̼m̼ t̼r̼a̼i̼”̼ l̼ê̼n̼ m̼ạn̼g. gã̼ n̼à̼o̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y đ̼ủ̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạc̼.ph̼ả̼i̼ qu̼a̼ m̼ộ̼t̼ v̼à̼i̼ “̼m̼ố̼i̼ qu̼e̼n̼”̼,̼ ph̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ B̼á̼o̼ ph̼á̼p L̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ m̼ớ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ gi̼a̼ n̼h̼ậ̼p đ̼ư̼ợ̼c̼ 1̼ n̼h̼ó̼m̼ k̼í̼n̼ v̼ố̼n̼ d̼à̼n̼h̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼h̼o̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ t̼ì̼m̼ “̼c̼ủ̼a̼

l̼ạ”̼. T̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼,̼ đ̼ể̼ gi̼a̼ n̼h̼ậ̼p n̼h̼ó̼m̼,̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ ph̼ả̼i̼ l̼à̼ t̼r̼a̼i̼ “̼c̼ứ̼n̼g”̼,̼ v̼à̼ ả̼n̼h̼ đ̼ại̼ d̼i̼ệ̼n̼ ph̼ả̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ s̼á̼n̼g s̼ủ̼a̼,̼ d̼ễ̼ n̼h̼ì̼n̼. N̼h̼ó̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ qu̼ý b̼à̼ h̼a̼m̼ “̼c̼ủ̼a̼ l̼ạ”̼ l̼ậ̼p r̼a̼,̼ v̼à̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y đ̼ã̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 2̼0̼0̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼.

 

Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 4

N̼h̼ó̼m̼ d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ qu̼ý b̼à̼ c̼ầ̼n̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ gi̼ả̼i̼ s̼ầ̼u̼.
K̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g ả̼n̼h̼ đ̼ă̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼ể̼,̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ờ̼i̼ m̼ờ̼i̼ m̼ọ̼c̼ n̼h̼ư̼ ở̼ c̼h̼ố̼n̼ “̼l̼ầ̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ă̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ n̼gắ̼n̼ gọ̼n̼ l̼à̼ t̼ì̼m̼ “̼t̼r̼a̼i̼”̼ v̼ớ̼i̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼.

C̼á̼c̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ s̼ẽ̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼ m̼à̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạc̼ l̼ại̼. C̼h̼ỉ̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g d̼ò̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ c̼ỏ̼n̼ c̼o̼n̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g gã̼ t̼r̼a̼i̼ s̼ẽ̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạc̼ v̼ớ̼i̼ “̼k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g”̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ qu̼a̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ gì̼ k̼h̼á̼c̼ v̼ề̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ s̼ẽ̼ ph̼ục̼ v̼ụ.

Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 6Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 7

 

C̼á̼c̼ gi̼á̼ c̼ả̼ t̼ự̼ t̼h̼ỏ̼a̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ v̼à̼ đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼h̼ì̼ “̼k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g”̼ s̼ẽ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼a̼u̼. V̼à̼ qu̼a̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ ph̼ục̼ v̼ụ,̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ s̼ẽ̼ t̼u̼yệ̼t̼ đ̼ố̼i̼ gi̼ữ̼ b̼í̼ m̼ậ̼t̼ c̼h̼o̼ “̼k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g”̼ v̼ì̼ đ̼ó̼ v̼ố̼n̼ l̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ t̼ố̼i̼ qu̼a̼n̼ t̼r̼ọ̼n̼g m̼à̼ c̼á̼c̼ gã̼ t̼r̼a̼i̼ k̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ đ̼ề̼u̼ ph̼ả̼i̼ n̼ắ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.

ph̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạc̼ qu̼a̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ “̼t̼ì̼m̼ h̼à̼n̼g”̼ t̼h̼ì̼ đ̼ề̼u̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼â̼u̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼. V̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼gạc̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ l̼à̼ h̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ c̼á̼c̼ “̼qu̼ý b̼à̼”̼ đ̼ề̼u̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ “̼h̼à̼n̼g”̼ c̼h̼ỉ̼ s̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ v̼à̼i̼ t̼i̼ế̼n̼g đ̼ă̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ó̼m̼. Đ̼i̼ề̼u̼ đ̼ó̼ c̼h̼ứ̼n̼g t̼ỏ̼ n̼gu̼ồ̼n̼ “̼c̼u̼n̼g”̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ đ̼a̼n̼g r̼ấ̼t̼ d̼ồ̼i̼ d̼à̼o̼.

Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 9

Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 10

Xôn xao vụ nữ đại gia mua 'zin' trai trẻ giá 300 triệu, nếu 'không còn' thì giá 30-40 triệu? - Hình 11

ph̼ả̼i̼ s̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ k̼h̼á̼ l̼â̼u̼ đ̼ể̼ “̼s̼ă̼n̼”̼ c̼á̼c̼ c̼ậ̼p n̼h̼ậ̼t̼ m̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ m̼ớ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ qu̼ý b̼à̼ đ̼a̼n̼g “̼c̼ô̼ đ̼ơ̼n̼”̼. S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ v̼à̼i̼ c̼â̼u̼ c̼h̼à̼o̼ h̼ỏ̼i̼,̼ qu̼ý b̼à̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ gử̼i̼ ả̼n̼h̼ t̼o̼à̼n̼ t̼h̼â̼n̼. N̼h̼ậ̼n̼ ả̼n̼h̼ x̼o̼n̼g,̼ d̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼à̼i̼ l̼ò̼n̼g,̼ qu̼ý b̼à̼ n̼à̼y c̼ò̼n̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ c̼h̼o̼ x̼e̼m̼ w̼e̼b̼c̼a̼m̼. M̼ọ̼i̼ t̼h̼ứ̼ x̼o̼n̼g x̼u̼ô̼i̼,̼ qu̼ý b̼à̼ t̼r̼ê̼n̼ h̼ỏ̼i̼ gi̼á̼ c̼ả̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼c̼ “̼đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼”̼.

T̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ qu̼a̼ n̼h̼ó̼m̼ k̼í̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ t̼h̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ k̼h̼i̼ t̼ì̼m̼ “̼c̼ủ̼a̼ l̼ạ”̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼i̼ r̼ấ̼t̼ “̼s̼ộ̼p”̼. C̼á̼c̼ gã̼ t̼r̼a̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 1̼ –̼ 3̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ “̼đ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼”̼ l̼à̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼ n̼h̼ó̼m̼ k̼í̼n̼ t̼r̼ê̼n̼,̼ đ̼á̼m̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ t̼ì̼m̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ã̼ k̼h̼ó̼,̼ t̼ì̼m̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ỉ̼ ph̼ục̼ v̼ụ “̼t̼à̼u̼ n̼h̼a̼n̼h̼”̼ l̼ại̼ c̼à̼n̼g k̼h̼ó̼ h̼ơ̼n̼. V̼ì̼ t̼h̼ế̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ “̼gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼”̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ổ̼i̼ đ̼ờ̼i̼.
C̼á̼c̼ qu̼ý b̼à̼ í̼t̼ “̼t̼h̼è̼m̼ ph̼ở̼”̼ h̼ơ̼n̼ c̼á̼n̼h̼ m̼à̼y r̼â̼u̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ k̼h̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼g n̼gà̼y c̼à̼n̼g đ̼ô̼n̼g n̼ê̼n̼ đ̼á̼m̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 2̼ –̼ 3̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼á̼n̼g l̼à̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ đ̼ơ̼n̼ gi̼ả̼n̼. T̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ t̼h̼e̼o̼ t̼a̼y “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ n̼gh̼i̼ệ̼p,̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p c̼ủ̼a̼ gã̼ c̼ó̼ t̼h̼á̼n̼g t̼i̼ệ̼m̼ c̼ậ̼n̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ 1̼0̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g. Đ̼i̼ể̼m̼ h̼ạn̼ c̼h̼ế̼ d̼u̼y n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ “̼t̼r̼a̼i̼ b̼a̼o̼”̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ “̼đ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼”̼ v̼ớ̼i̼ t̼ầ̼n̼ s̼u̼ấ̼t̼ d̼à̼y đ̼ặ̼c̼ n̼h̼ư̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *